اسپیشل کراچی فرائیڈ فش

جانیے اسپیشل کراچی فرائیڈ فش کی ترکیب

چیز بالز 

جانیے چیز بالز  کی ترکیب

ترکش اسموک بینگن

جانیے ترکش اسموک بینگن کی ترکیب

اِسپرنگ چکن

جانیے اِسپرنگ چکن کی ترکیب

تندوری ہنی لائم چکن

جانیے تندوری ہنی لائم چکن کی ترکیب

گرلڈ چکن پنینی

جانیے گرلڈ چکن پنینی کی ترکیب

روایتی شیرخرمہ

جانیے روایتی شیرخرمہ کی ترکیب

روسٹڈ چکن شاورمہ

جانیے روسٹڈ چکن شاورمہ کی ترکیب

چکن ساتے

جانیے چکن ساتے کی ترکیب

مغلئی کری

جانیے مغلئی کری کی ترکیب

ٹاپ اسٹوریز